Verantwoording

Binnen Hulp die Helpt worden (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In deze verklaring beschrijven wij de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Hulp die Helpt is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Hulp die Helpt beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Hulpverleners zijn verplicht een persoonlijk dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over gezondheid en de behandeling/ondersteuning opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor bijvoorbeeld, de financiële afhandeling van de geleverde zorg en voor de kwaliteitsbewaking van onze zorg.

Wanneer Hulp die Helpt gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als daar vooraf toestemming voor is gegeven door de cliënt. We gebruiken van de cliënt NAW-gegevens, Burgerservicenummer, verzekeringsgegevens, contactgegevens (van eventuele derden) en gezondheidsgegevens ten behoeve van onze zorg/dienstverlening. De persoonsgegevens die wij van cliënten verwerken zijn meestal verkregen van cliënten zelf. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij de bron kenbaar maken.

Grondslag verwerking

Hulp die Helpt mag persoonsgegevens alleen verwerken indien :

  • voor de verwerking ondubbelzinnige toestemming is verleend door de cliënt. Voor gegevens die betrekking hebben op de gezondheid is uitdrukkelijke toestemming vereist;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Hulp die Helpt onderworpen is;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt of een ander natuurlijk persoon;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Hulp die Helpt of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het cliëntbelang of zijn/haar fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

De rechten van de cliënt

De cliënt heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die van hem/haar door Hulp die Helpt zijn verwerkt. Wanneer de cliënt van mening is dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kan de cliënt bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft de cliënt het recht om zijn/haar persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Hulp die Helpt zal dergelijke verzoeken altijd zo snel mogelijk inwilligen. De cliënt wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van het verzoek.

De cliënt kan het verzoek e-mailen aan info@hulpdiehelpt.nl.

Bewaartermijn

Hulp die Helpt bewaart cliëntpersoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Voor de WGBO, Wlz, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. De cliënt hoeft daarvoor geen toestemming te geven. De cliënt kan er wel bezwaar tegen maken. Dan mogen wij geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Medewerkers van Hulp die Helpt zijn onderworpen aan geheimhouding.

Beveiliging persoonsgegevens

Hulpdiehelpt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

Als u vragen heeft over de vertrouwelijkheid van cliëntpersoonsgegevens, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan zowel telefonisch, schriftelijk (via e-mail of brief) of op de locatie van Hulp die Helpt. Hulpdiehelpt zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u als cliënt van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

  1. Hulp die Helpt.
  2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Vertrouwelijkheidsverklaring

Hulp die Helpt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Vertrouwelijkheidsverklaring. De volgende keer dat u deze Vertrouwelijkheidsverklaring bekijkt, kan deze dus veranderd zijn.